Hoppa till innehållet

Bowens systemteori

Bowens teori är en teori om mänskligt beteende som ser familjen, organisationen och samhället som emotionella/känslomässiga enheter och som använder systemtänkande för att beskriva hur relationer och interaktioner påverkas av hur stressnivåerna ser ut i de sammanhang människor lever och verkar.

Murray Bowen formulerade teorin genom att under decennier studera familjer med systemtänkandet som grund. Istället för att fokusera på individerna, studerade han förmågorna att bygga relationer och personernas förutsättningar i ett system att kunna hantera situationer utifrån fakta, även när stressen ökade.

Utgångspunkten är att människan är en del i evolutionen och i likhet med andra arter har ett grundläggande instinktivt mål att det system vi är en del av ska överleva. Vilket kan gälla familjesystemet såväl som andra sammanhang vi är emotionellt beroende av som exempelvis arbetsplatser. Kunskaperna om hur emotionella/känslomässiga system opererar inom familjen, arbetsgruppen och andra sociala sammanhang sammanfattades till åtta olika koncept: 

De 8 olika koncepten i Bowens familjesystemteori är:

  • Ursprungsfamiljens emotionella system
  • Differentiering av självet
  • Trianglar (med positionerna offer, förföljare, räddare)
  • Distans/avskurenhet
  • Projektionsprocesser
  • Överföring mellan generationer
  • Syskonposition
  • Samhällens emotionella processer

Genom att öka förståelsen över egna och andras, ofta förutsägbara, reaktionsmönster, stärks vår förmåga att både se och lösa problem i de emotionella sammanhang vi befinner oss i.  

 

Alla är vi delar av emotionella system

Vad är emotionella system?

Emotioner, här definierade som omedvetna känslor som har sin grund i kronisk och akut stress, bidrar till automatiska instinktiva beteenden. Vi reagerar instinktivt och emotionellt istället för att tänka efter och använda hjärnan, mer långsiktigt och planera för sina livsval. Emotioner kan numera mätas i fysiska reaktioner hos en individ, såsom hjärnaktivitet.

Teorin avlivar myten om att vi är oberoende och självständiga individer. Våra beteenden och vårt agerande styrs i hög utsträckning av de strategier vi fått med oss från vår ursprungsfamilj och de sammanhang vi befinner oss i.  

Föreställningen att var och en, helt oberoende av bakgrund och sammanhang, kan vara ”sin egen lyckas smed” är orealistisk och skapar ofta skuld och skam istället för kraft och framgång. Bowens teori handlar givetvis om att var och en behöver ta ansvar för sina liv, men för att vi ska kunna göra det på bästa sätt behöver vi förstå och se vår del och vår roll i våra system.

Teorin är byggd utifrån omfattande empiriska studier av familjer i flera generationer och med fokus på vilka strategier vi använder för att hanterat stress/tryck. Vilka strategier har stärkt våra familjesystem och vilka kan ha bidragit till att delar av systemen dött ut.

Systemens stressnivåer

Den kroniska stressen/trycket har sitt ursprung i händelser i tidigare generationer. Ju mer kunskaper och fakta vi har om verkliga händelser i ett familjesystem desto bättre för nu levande och kommande generationer. Kunskaper om tidigare generationers emotionella erfarenheter minskar på sikt det kroniska trycket/stressen.

Den akuta stressen/trycket kan uppstå vid såväl positiva som negativa förändringar som kräver anpassning. Det kan exempelvis handla om att någon blir sjuk eller råkar ut för en olycka, ett barn föds, ett ändrat boende eller en skilsmässa.

Familjediagram

familjediagram
Bilden från https://www.thebowencenter.org/family-diagram

Familjediagrammet är en grafiks modell som innehåller fakta om minst tre generationer av ett familjesystem. Det synliggör hur alla individer i systemet hänger ihop och påverkar varandra.

Alla individer i ett familjesystem hänger samman och påverkar varandra. Faktauppgifter synliggör familjemönster på tydliga sätt och ger överblick över nätverken av relationer och hur de interagerar med varandra. Vad pratar vi inte om i systemet, hur förhåller vi oss till familjehemligheter, olikheter, vilka umgås med vilka i systemet, konflikter, förluster, sjukdomar, skilsmässor etc. Genom att skaffa sig kunskap och fakta om våra egna familjesystemet, avlastas den enskilde individen. En persons arbete med sitt familjesystem påverkar stressen i systemet som helhet och är därför positivt för alla övriga medlemmar i systemet.

Läs gärna mer själv: litteratur och information

By Formsmedjan. Powered by Yago